Electrolux Product Catalogue Tool (PCT)

DATABEHANDLINGSERKLÆRING FOR PRODUCT CATALOGUE TOOL (PCT)

Denne erklæringen («erklæringen») vil gi deg informasjon om våre databehandlingsaktiviteter med hensyn til individuelt identifiserbare opplysninger som innhentes og behandles («personopplysninger») av AB Electrolux (publ.), St Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Sverige («Electrolux» eller «vi» eller «vår/vårt/våre») gjennom produktkatalogverktøyet («PCT») som er et verktøy for produktkatalogopprettelse.

  1. DINE PERSONOPPLYSNINGER / FORMÅL OG RETTSGRUNNLAG FOR BEHANDLINGEN

Vi vil behandle personopplysninger om deg som en ansatt i Electrolux eller en salgs- og servicemedarbeider for en av våre kunder, partnere eller leverandører som vi innhenter under din bruk av PCT.

  1. Kategorier av personopplysninger

De kategoriene av personopplysninger vi behandler omfatter i korthet ditt navn, din arbeidsgiver, dine kontaktopplysninger (e-postadresse). Det er obligatorisk å oppgi disse personopplysningene. Hvis du ikke oppgir disse personopplysningene, vil du ikke kunne bruke PCT.

  1. Behandlingsformål

Vi behandler dine personopplysninger i den utstrekning gjeldende lov tillater eller krever for formål knyttet til din bruk av PCT, som følger: (a) for å gi deg produktinformasjon, og (b) markedsføre aktiva (forsider/baksider/ekstra sider, osv.) for å legge til rette for katalogopprettelse.

  1. Rettslig grunnlag

Behandling av personopplysninger for formål 2. a) ovennevnte er hovedsakelig nødvendig for inngåelse og oppfyllelse av kontraktsforholdet i forbindelse med din bruk av PCT og er basert på art. 6, I. ledd, bokstav b) i personvernforordningen (forordning (EU) 2016/679) («GDPR»).

I tillegg behandler Electrolux dine personopplysninger på grunnlag av formål 2. b) for følgende legitime interesser (i henhold til GDPR art. 6, 1. ledd, bokstav f): for å gi deg produktinformasjon i PCT for Electrolux-produkter og markedsføre aktiva (forsider/baksider/ekstra sider, osv.) som legger til rette for katalogopprettelse for Electrolux-produkter.

Dine personopplysninger vil også kunne behandles når Electrolux har rimelig grunn til å anse det nødvendig for å etterleve juridiske krav eller reguleringsforpliktelser (i henhold til GDPR art. 6, 1. ledd, bokstav c).

 

  1. DATAOVERFØRINGER OG MOTTAKERE

Vi kan overføre en undergruppe av dine personopplysninger til andre parter i Electrolux-konsernet så langt det er tillatt etter GDPR art. 6, 1. ledd, bokstav f) for Electrolux sine legitime interesse ved å gi deg oppdatert informasjon om våre produkter som er relevant for deg. Offentlige byråer og enheter som mottar dine personopplysninger slik loven krever, behandler dine personopplysninger som behandlingsansvarlige for sine egne formål. Eventuell overføring av dine personopplysninger til offentlige myndigheter er basert på GDPR art. 6, 1. ledd, bokstav c).

  • OPPBEVARINGSPERIODER

Personopplysninger som behandles for formål angitt her vil oppbevares kun så lenge det er nødvendig og tillatt etter gjeldende personvernlov (dvs. så lenge det foreligger et gyldig rettsgrunnlag). Dine personopplysninger vil ikke beholdes i en form som gjør muliggjør at du kan bli identifisert lenger enn Electrolux har rimelig grunn til å anse nødvendig for å oppnå de formål de ble behandlet for, eller lenger enn gjeldende lover har fastsatt for oppbevaringsperioder for data.

  1. DINE LOVBESTEMTE RETTIGHETER

Du har normalt følgende rettigheter (på de betingelser som er fastsatt av gjeldende lov (f.eks. GDPR)):  

(i)          Rett til innsyn: Du har rett til å få bekreftelse fra oss om hvorvidt dine personopplysninger blir behandlet, og i så fall be om innsyn til personopplysningene. Innsynsopplysningene inkluderer blant annet formål med behandlingen, kategorier av aktuelle personopplysninger, og mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene er eller vil bli offentliggjort for.

 

Du har rett til å få en kopi av de personopplysningene som gjennomgår behandling. For ekstra kopier du ber om kan vi kreve et rimelig gebyr basert på administrative kostnader.

 

(ii)         Rett til korrigering: Du har rett til å få korrigert unøyaktige personopplysninger om deg. Avhengig av formålene med behandlingen har du rett til å få ufullstendige personopplysninger korrigert, herunder ved å avgi en tilleggsuttalelse.

 

(iii)        Rett til sletting (rett til å bli glemt): Du har rett til å be oss slette dine personopplysninger, og i så fall må vi rette oss etter det.

 

(iv)        Rett til å begrense behandlingen: Du har rett til å be om begrensninger i behandlingen av dine personopplysninger. I så fall vil de aktuelle opplysningene bli markert og vil bare kunne behandles av oss for bestemte formål.

 

(v)         Rett til dataoverførbarhet: Du har rett til å motta de personopplysningene om deg som du har oppgitt til oss i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format, og du har rett til å overføre disse personopplysningene til en annen enhet uten hinder fra oss.

 

(vi)        Rett til innsigelse: Du har når som helst, på grunnlag av din særskilte situasjon, rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger og du kan kreve at vi ikke lenger skal behandle dine personopplysninger. Hvis du har rett til innsigelse og du utøver denne retten, vil dine personopplysninger ikke lenger behandles for slike formål av oss. Utøvelse av denne retten vil ikke påføre noen kostnader.

Det kan være at en slik rett til innsigelse ikke eksisterer, for eksempel hvis behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å iverksette skritt forut for inngåelse av en kontrakt eller for å oppfylle en kontrakt som allerede er inngått.

Vennligst merk deg at de ovennevnte rettighetene kan være begrenset av gjeldende nasjonal personvernlov.

  1. KONTAKT OSS

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter som registrert eller hvis du har andre spørsmål angående denne erklæringen, send inn forespørselen din på www.electroluxgroup.com/privacy. For din informasjon er personvernombudets kontaktreferanser: AB Electrolux (publ), Data Protection Officer, St Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Sverige, privacy@electrolux.com, www.electroluxgroup.com/privacy

  1. ENDRINGER

Vennligst merk deg at denne erklæringen vil bli endret i den grad det er nødvendig for å gjenspeile endringer in Electrolux sin håndtering av dine personopplysninger. Du vil bli varslet om en ny versjon på en hensiktsmessig måte.