Electrolux Product Catalogue Tool (PCT)

DATABEHANDLINGSMEDDELANDE FÖR PRODUCT CATALOGUE TOOL (PCT)

Föreliggande meddelande (”meddelande”) innehåller information om våra databehandlingsaktiviteter med avseende på individuellt identifierbar information som samlas in och behandlas (”personuppgifter”) av AB Electrolux (publ.), St Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Sverige (”Electrolux” eller ”vi” eller ”vår”) via produktkatalogverktyget (”PCT”) som är ett verktyg för att skapa produktkataloger.

  1. DINA PERSONUPPGIFTER/ÄNDAMÅL OCH JURIDISK GRUND FÖR BEHANDLING

Vi kommer att behandla personuppgifter om dig som anställd hos Electrolux eller säljare och servicepersonal hos någon av våra kunder, partner och leverantörer som vi samlar in under din användning av PCT.

  1. Kategorier av personuppgifter

Personuppgiftskategorierna som vi behandlar i sammanfattning inkluderar ditt namn, din arbetsgivare, din kontaktinformation (e-postadress). Det är obligatoriskt att tillhandahålla dessa personuppgifter från dig. Om du inte tillhandahåller dessa personuppgifter kommer du inte att kunna använda PCT.

  1. Bearbetningsändamål

Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är tillåtet eller krävs enligt tillämplig lag, för ändamål som är kopplade till din användning av PCT, enligt följande: (a) för att förse dig med produktinformation och (b) marknadsföringstillgångar (front/slut/extra sidor osv.) för att möjliggöra katalogskapande.

  1. Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter för ändamålet 2. a) Ovanstående är huvudsakligen nödvändigt för ingående och fullgörande av avtalsförhållandet i samband med din användning av PCT och baseras på art. 6 para. 1 lit. b) Allmän dataskyddsförordning (förordning [EU] 2016/679) (”GDPR”).

Dessutom behandlar Electrolux dina personuppgifter för ändamålet 2. b) Om följande legitima intressen (enligt artikel 6 para. 1 lit. f) GDPR): tillhandahålla dig produktinformation i PCT för Electrolux produkter och marknadsföringstillgångar (front/slut/extra sidor osv.) för att möjliggöra katalogskapande för Electrolux produkter.

Dina personuppgifter kan också behandlas där Electrolux rimligen anser att det är nödvändigt för att uppfylla lagliga eller regulatoriska skyldigheter (enligt art. 6 para. 1 lit c) GDPR).

 

  1. DATAÖVERFÖRINGAR OCH MOTTAGARE

Vi kan komma att överföra en delmängd av dina personuppgifter till andra parter inom Electrolux-företagsgruppen, som tillåts enligt art. 6 para. 1 lit. f) GDPR för Electrolux legitima intressen att förse dig med den aktuella informationen om våra produkter som är relevant för dig. Statliga myndigheter och enheter som tar emot dina personuppgifter enligt lag behandlar dina personuppgifter som registeransvariga för sina egna syften. Överföringen av dina personuppgifter till offentliga myndigheter – i förekommande fall – baseras på art. 6 para. 1 lit c) GDPR.

  • LAGRINGSPERIODER

Personuppgifter som behandlas för ändamålen nedan kommer endast att lagras så länge det är nödvändigt och tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning (dvs. så länge det finns en giltig juridisk motivering). Dina personuppgifter kommer inte att bevaras i en form som gör att du kan identifieras längre än vad Electrolux rimligen anser vara nödvändigt för att uppnå de syften för vilka de behandlades eller som det är fastställt i tillämplig lag relaterade till datalagringsperioder.

  1. DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER

Du har normalt följande rättigheter (under de villkor som anges i tillämplig lag [t.ex. GDPR]):  

(i)          Rätt till tillgång: Du har rätt att få en bekräftelse från oss på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas eller inte, och, i så fall, att begära tillgång till personuppgifterna. Åtkomstinformationen inkluderar bland annat ändamålen med behandlingen, de berörda kategorierna av personuppgifter och de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut.

 

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. För ytterligare kopior som du begär kan vi ta ut en rimlig avgift baserat på administrativa kostnader.

 

(ii)         Rätt till rättelse: Du har rätt att av oss få rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dig. Beroende på syftet med behandlingen har du rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, inklusive genom att lämna ett kompletterande uttalande.

 

(iii)        Rätt till radering (rätt att bli glömd): Du har rätt att be oss att radera dina personuppgifter, i vilket fall vi måste följa det.

 

(iv)        Rätt till begränsning av behandlingen: Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. I detta fall kommer respektive data att markeras och får endast behandlas av oss för vissa ändamål.

 

(v)         Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan enhet utan hinder från oss.

 

(vi)        Rätt att invända: Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter på grunder som hänför sig till din speciella situation och vi kan krävas att inte längre behandla dina personuppgifter. Om du har rätt att invända och du utövar denna rätt kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål av oss. Att utöva denna rätt kommer inte att medföra några kostnader.

En sådan rätt att invända kanske inte existerar, i synnerhet om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås eller för att fullgöra ett redan ingått avtal.

Observera att de ovan nämnda rättigheterna kan vara begränsade enligt tillämplig nationell dataskyddslagstiftning.

  1. KONTAKTA OSS

Om du vill utöva dina registrerade rättigheter eller om du har några andra frågor angående detta uttalande ska du skicka in din begäran på www.electroluxgroup.com/privacy. För din information är dataskyddsombudets kontaktreferenser: AB Electrolux (publ), dataskyddsombud, St Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Sverige, privacy@electrolux.com, www.electroluxgroup.com/privacy

  1. ÄNDRINGAR

Observera att föreliggande meddelande kommer att ändras om det är nödvändigt för att återspegla ändringar i Electrolux hantering av dina personuppgifter. Du kommer att meddelas om en ny version på ett korrekt sätt.